Freed 13 maart is it wer maatklaverjassen.
Oanmelde kin, leafst per twatal, mar allinne kin ek, dan sykje wy der in maat by.

Graach foar 10 maart bij Jan Leijenaar: 06-51880917 of fia de mail jan.j.leijenaar@gmail.com

Der binne moaie fleisprizen te winnen, dus
NET STINNE MAR HINNE

It bestjoer fan Kaartklup “De Fjouwerkaart”