Freed 24 maart is der wer maatklaverjassen yn kafee De Lytse Fjouwer jûns om 20.00 oere.
Opjaan kin fanôf no by Jan Leijenaar (06-51880917) 0f by Immie (06-17678212)
De ynlis is €5,00

Tige wolkom!!