Martinikerk

Itenser Rûnte 2021 – 2022
21 jier

Hjir is it nije program fan de Itenser Rûnte foar 2021 -2022. It is itselde program fan ’20-’21 dat troch koroana net trochgean koe. De sprekkers woenen allegear in nije datum fêstlizze en meiwurkje oan  ferpleatsen nei it kommende winterskoft. In tal minsken hat ynskreaun op dit program en dêr ek foar betelle. As dy dat stean litte wolle, is it klear. Fan oaren wolle wy graach dat se harren ek opjouwe sadat wy wat jild omhannen ha. It bliuwt yn dizze tiden de fraach oft wy yn septimber wol wer starte kinne, mar dat hearre jimme tsjin dy tiid.

30 sept 2021
Dr Tjerk de Reus:  Ad den Besten en K.H.Miskotte
Ad den Besten (1923-2015) noemde de theoloog K.H.Miskotte (1894-1976) zijn ‘geestelijke vader’. Wie nagaat hoe Den Besten zich heeft ontwikkeld, als dichter en als denker, krijgt in beeld hoe dit vorm kreeg. Vooral  ‘Edda en Thora’(1939) het grote boek van Miskotte tegen heidendom en nazisme gaf Den Besten inzicht en theologisch besef. Het ‘woord’ naar Hebreeuws besef zou een weerwoord moeten zijn tegen chaosmachten, tegen de mythe van bloed en bodem, tegen de mythe der natuur.
 (De Reus is journalist, literatuurcriticus en auteur)       

28 okt 2021
M.C.Walraven: Rembrandt en het Jodendom
De ‘Joodse’ Rembrandt. Een mythe ontrafelt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israël. In zijn  schilderijen zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek en verwijzingen naar het Jodendom. De mensen uit Rembrandts dagelijkse omgeving, de bewoners van de Amsterdamse Jodenbuurt, zouden zijn inspiratiebron zijn geweest voor vele tekeningen en portretten. Maar klopt dit beeld wel?
(Marie Christine Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij gaat deze voorstelling van zaken ontrafelen en gaat op zoek naar waarheid over de Joodse Rembrandt)

9 des 2021
Ruud Bartlema:  Kleuren van de ziel
Een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van    afbeeldingen. Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in Vitebsk (1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen uit de kindertijd op hem maakten. In deze lezing maken we een tocht door het werk en leven van Chagall van 1887 tot 1923.
(Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam)

20 jann 2022
Ds Willemien Keuning: ‘Theologie na de stichting van de staat Israël’
Toen enige decennia na deTweede Wereldoorlog de realiteit van de Holocaust begon door te dringen, werden er (met name in Nederland) pogingen ondernomen om dat theologisch te verwerken. Er ontstond een ‘Theologie na Auschwitz’. In de kerkorde van de PKN staat dat de kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël. Toen in 1948 de staat  Israël werd gesticht, kreeg dat feit alle steun. In de euforie over dit feit was er weinig aandacht voor een ander feit dat het land Palestina niet leeg was. Palestijnse christenen verliezen hun geloof omdat er voor hen geen plaats is in dit land. Een Palestijnse priester stichtte in Jeruzalem een centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, Sabeel genaamd (Sabeel is weg of bron)
(Willemien Keuning is no dûmny yn Mantgum, wie earder dûmny by de marine yn Den Helder, Sy is âldtestamentica en mei oprjochter fan de stifting freonen fan Sabeel yn Nederlân)

3 mrt 2022
Dr Ton de Kok: ‘De God van Spinoza, een God voor iedereen’
Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch: € 30,- oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50.

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Recente berichten

Itenser rûnte Martinitsjerke

februari 25, 2022|

3 mrt 2022 20:00 uur - 22.00 uur                 Dr Ton de Kok De God van Spinoza, een God voor iedereen’          Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.   Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke [...]

Agenda