Martinikerk

Itenser Rûnte 2023 – 2024
23 jier

Letter as oars is hjir it nije program fan de Itenser Rûnte foar 2023 -2024. Troch ferhuzing en sykte soenen wy it earst oergean litte omdat wy tefolle oare saken oan de holle hiene. Wy krigen al mailtsjes en telefoantsjes oft it wol wer troch gie. Dus dochs op syk nei data en sprekkers en omdat je dan let binne is it in toer it rûn te krijen. Hjir leit in program dat net om in bepaald tema hinne boud is. Der binne in pear ûnderwerpen om ekoteology hinne. Sytze Ypma hat dêr in hiel nijsgjirrige lêzing oer. Janneke Stegeman giet op dat ûnderwerp fierder yn. Smedes sil it ha oer it byld fan God en eins giet Jan Kroon dêr op yn mei de ideeën dy’t Halik beskreaun hat oer de takomst fan it christendom. As lêste slute wy ôf mei Ruud Bartlema dy’t ús yn byld en lûd meinimt nei Marc Chagall. Hy hat earer ferteld oer Chagall mar komt no mei prachtige bylden fan glês yn lead fan Chagall.

 • 5 oktober
  Dr Sytze Ypma

  De aarde is rond en de schepping vierkant. 
  “In den beginne is God schepper van hemelen en aarde” Deze oerzin is voor velen onzin. We gaan na wat deze openingszin uit Genesis 1 ons te zeggen heeft in een tijd waarin de blauwe planeet op een apocalyptische catastrofe lijkt af te stevenen. We ontdekken dat dit eerste vers een deur is die toegang geeft tot een literair kunstwerk met een zeer actuele betekenis en boodschap. We onderscheiden de begrippen schepping en natuur en ontdekken wat het wil zeggen dat de aarde rond en de schepping vierkant is. Gidsen in deze lezing zijn Catharine Keller, Friedrich Weinreb, Bruno Latour, Yuval Noah Harari en Franz Rosenzweig. Aan de hand van deze auteurs laat ik zien waarom een ecotheologie een scheppingstheologie moet zijn. En tot slot schets ik een relieuuze antropologie die uitmondt in de vraag wat dit betekent voor het begrip rentmeesterschap.(Ypma is dûmny fan de PKN tsjerke te Frjentsjer)

 • 9 novimber!!
  Ruud Bartlema

  La Paix (makke troch Chagall)
  Yn Lotharingen hat Chagall it grutste glês yn lead rút makke It is makke as teken fan fersoening tusken Dútslân en Frankryk. Yn dit wurk is in hiel protte te sjen fan Chagall en hoe’t hy yn it libben stie. Neffens Bartlema sit der in hiel ferhaal achter dat hy fertelle sil. Hy giet ek koart yn op syn libben mar herhellet net wat hy ús de foarige kear ferteld hat
  (Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam)

 • 30 novimber
  Dr T. (Taede) A. Smedes

  Tot God bidden om ons van God te verlossen
  Volgens de middeleeuwse mysticus meester Eckhart (ca 1260 – ca 1328) moeten we tot God bidden om ons van God te verlossen. Wat kan Eckhart hiermee bedoeld hebben en hoe zou die aanmaning ons vandaag verder kunnen helpen? In mijn lezing wil ik het gelovige denken van meester Eckhart in gesprek brengen met dat van de ongelovige filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) aan de hand van diens eligieuze essay “Rondom de leegte” .Wil Eckhart misschien zeggen dat we hwt spreken over God volledig achter ons moeten laten? Zo ja, kan dat? Of raken we met zwijgen over God toch iets heel essentieels kwijt – en zo ja, wat dan? Of betekent het loslaten van godsbeelden dat we juist niet met lege handen ‘rondom de leegte’ staan?.

  (Smedes is godsdienstfilosoof, theoloog enpublicist)

 •  ?
  Dr J. (Janneke ) Stegeman

  De verwoeste aarde, schepping en rentmeesterschap
  Te zeggen dat het in de klimaatcrisis vijf voor twaalf is, is sleets en bovendien achterhaald. Weleven middenin de gevolgen. In mijn bijdrage denk ik na over de vraag hoe christelijke beelden over schepping en rentmeesterschap ons (ook) in de weg zaten en zitten in het serieus nemen van deze crisis. Een rentmeester is iemand die namens een ander zorg draagt voor een bepaald terrein, hij is zelf geen onderdeel van wat hij beheert. Dat is het problematische van die term, het plaatst demens op afstand van de schepping. Die hiërarchische verhouding waarin  we onszelf zien in relatie tot de rest van de schepping, is bovendien verbonden met kolonialisme. In dat perspectief moet de wereld “beschaafd” worden wat vaak wil zeggen uitgebuit. Het is nodig dat wij ons bewust worden van die ook christelijke erfenissen die zoveel schade hebben aangericht.

 • 21 maart
  Ds Jan Kroon

  De namiddag van het christendom
  Kroon hat wol earder in kear sprutsen yn Itens. Hy sil it no ha oer Tomás Halik syn lêste boek “De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk” Halik schetst op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt met Paus Franciscus dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk meemaken. De crises zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen, een christendom dat uit zijn geestelijke sluimer ontwaakt en dat eindelijk zijn doel voor de wereld vervult.

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
€ 30,-
oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Van Sminialeane 3, 8731BC, Wommels  (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Recente berichten

Open monumentendag Itens

september 6, 2023|

Zaterdag 9 september doen de kerken in Itens mee met Open Monumentendag. Zowel de Martinikerk als de Fermanje zijn open. De Martinikerk van 10-15:30 uur en de Fermanje van 10-17:00 uur. Om 16:00 is er in de Fermanje een klein concertje voor orgel en dwarsfluit door Sebastiaan Schippers en Ilse Terpstra. Van harte welkom!

Ôfskie tjerkerie fan Itens-Hinnaard

september 9, 2022|

Graach wolle wy ôfskied nimme fan de âld tsjerkeriedsleden, Douwe Willemsma, Griet van der Brug en Popke Stegenga. Dit sil plakfine op snein 18 septimber fan 15.00 – 16.30 oere yn de Fermanje yn Itens. By dit ôfskied wolle wy se graach betankje foar harren jierrenlange ynset foar de tsjerke fan Itens-Hinnaard en wat sy, fan út de tsjerke, betsjutten hawwe foar de mienskip fan de doarpen. Elkenien út de Fjouwer doarpen is wolkom foar een hapke en in drankje dizze middei! Mei freonlike groetnis, Harrie, Sebastiaan, Johannes, Anke en Ans Tsjerkerie Itens-Hinnaard

Itenser rûnte Martinitsjerke

februari 25, 2022|

3 mrt 2022 20:00 uur - 22.00 uur                 Dr Ton de Kok De God van Spinoza, een God voor iedereen’          Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.   Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke [...]

Agenda

Itenser rûnte

5 oktober @ 20:00

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.