Martinikerk

Itenser Rûnte 2022 – 2023
22 jier

Letter as oars is hjir it nije program fan de Itenser Rûnte foar 2022 -2023. Wy twifelen oft wy yn ferbân mei koroana wol fierder gean soenen omdat wy twa jier in protte problemen hân ha. It program fan de lêste twa jier is yn stikjes dan dochs útfierd. Wy krigen al mailtsjes en telefoantsjes oft it wol wer troch gie. Dus dochs op syk nei data en sprekkers en omdat je dan let binne is it in toer it rûn te krijen. Hjir leit in program dat net om in bepaald tema hinne boud is. Guon ôfspraken moatte noch útwurke wurde It binne dus min of mear los steande ûnderwerpen. Wy wolle graach dat jimme jimme opjouwe troch it jild oer te meitsjen op it nûmer dat oan it ein fan dit skriuwen stiet.

10 nov. 2022
Ruud Bartlema
De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur

Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn wer intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie. Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen laat Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall’s kijk op JezusvanNazareth

(Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam)

15 des. 2022
Dr Tjerk de Reus:
‘Troost en theologie in een digitale toekomst’

technyske takomst sa’t dat yn de hjoeddeiske literatuer plakfynt, Der wurdt praat oer dataïsme, cyborgs ensfh. Ek de fraach nei de minske komt nei foaren. It byld fan de kristlike ynkarnaasje slút dêr soms by oan. Predestinaasje, in alwittende God, ensfh. Hy besprekt dit ûnderwerp oan de hân fan romanfragminten dy’t er sels meinimt.

26 jann 2023
Dr Ton de Kok
‘ Spinoza en de vrijmetselarij’

Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.

16 maart 2023
Dr Ton de Kok
‘ Rusland en de geboorte van de Grote Leugen’

Mei dit ûnderwerp is er noch oan de gong hat er sein. Hy hat Slavyske talen studearre en seit dat dit ûnderwerp oan it ein fan it jier klear is.


30 maart 2023
Prof Dr Rick Benjamins
‘Boven is onder ons,denken over God na God’

Benjamins is in skoftsje lyn beneamd as heechlearaar frijsinnige theology oan de Protestanske Theologyske Universiteit. Yn 2022 is syn boek útkommen. Leauwe yn in God dy’t as in soart opperbaas fanút in himelske regykeamer de wrâld betjoert en ús libben bepaalt, alwittend en almachtich dat dogge de measten net mear.Yn de filosofy waard yn de 19e ieu en yn theology yn de 20e ieu ôfskie nommen fan God dêr boppe. Benjamins sjocht trije lijnen yn de theology nei Kuiter

Algemiene ynformaasje:

Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:

€ 30,- oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:

Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Recente berichten

Ôfskie tjerkerie fan Itens-Hinnaard

september 9, 2022|

Graach wolle wy ôfskied nimme fan de âld tsjerkeriedsleden, Douwe Willemsma, Griet van der Brug en Popke Stegenga. Dit sil plakfine op snein 18 septimber fan 15.00 – 16.30 oere yn de Fermanje yn Itens. By dit ôfskied wolle wy se graach betankje foar harren jierrenlange ynset foar de tsjerke fan Itens-Hinnaard en wat sy, fan út de tsjerke, betsjutten hawwe foar de mienskip fan de doarpen. Elkenien út de Fjouwer doarpen is wolkom foar een hapke en in drankje dizze middei! Mei freonlike groetnis, Harrie, Sebastiaan, Johannes, Anke en Ans Tsjerkerie Itens-Hinnaard

Itenser rûnte Martinitsjerke

februari 25, 2022|

3 mrt 2022 20:00 uur - 22.00 uur                 Dr Ton de Kok De God van Spinoza, een God voor iedereen’          Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.   Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke [...]

Agenda

Itenser rûnte

30 maart @ 20:00