Mienskipshûs de Fermanje

Recente berichten

Boudewijn de Groot weekend

maart 14, 2020|

Op 21 en 22 maart zou het Boudewijn de Groot weekend plaatsvinden in "Mienskipshûs de Fermanje" te Itens. We moeten allemaal meewerken om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Hoewel een bijeenkomst van 30 mensen (nog) niet verboden is, vind ik het niet verantwoord om het door te laten gaan. Ik stel het uit tot een later te bepalen datum. Eerst maar even afwachten hoe het zich ontwikkelt in Nederland. Het is jammer, maar het beste voor nu. Margo Koning    

Krystkonsert fan koar “Sjong” Wommels e.o. op sneon 21 desimber/Iepen Kafee

december 13, 2019|

Op sneon 21 desimber sil der in krystkonsert fan koar "Sjong" Wommels e.o. plak fine en wol yn it ferboude "Mienskipshûs" te Itens. In moaie gelegenheid om ris te sjen hoe moai dit wurden is! Yn dit koar sjonge ek inkele (âld) doarpsgenoaten mei. We bringe foar jim in gefarieard repertoire, fansels wat saneamde Christmas Carols, mar ek in  "In nije dei" fan "de Kast" stiet op ús repertoire. Tusken troch kinne jim as publyk inkele lieten mei ús meisjonge. We sette om 16.00 oere útein en nei ôfrin stiet der sûkelademolke of glüwein mei in stikje krystbôle foar jim [...]