14 jannewaris om 8 oere de earste musykjûn!

Meld dy oan troch dyn favorite nûmer troch te jaan oan:

Delytsefjouwere@gmail.com

Want fol is fol! Ek wannearst gjin nûmer hast bist wolkom.

Wy gean wêr âlderwetsk gesellich plaatsjes draaien en dat ûnder it genot fan in hapke & snapke!

In platespiler stiet yn it kafee dus nim dyn plaat of CD mei.

Eddy, Bouwe Jan, Reinder & Tiede

P.S. We binne ek drok dwaande om noch in pear kear in band te organisearen.