Freed 25 oktober is der priiskaarten foar elkenien yn Itens. Opjaan is net noadich, gewoan om 20.00 oere presint wêze yn de Lytse Fjouwere. Tige wolkom!

Freed 8 novimber is der maatklaverjassen.
Dêrfoar is opjaan wol noadich, dus app of skilje mei Jan Leijenaar ( 06-51880917 )
Dat kin alfêst mei dyn maat, mar ek allinne kinst dy wol opjaan, dan sykje wy in maat.

Beide kearen is de ynlis €3 .50 en der binne moaie fleisprizen te winnen.

Gr. It bestjoer fan kaartklup “De Fjouwerkaart”