Bêste leden, sponsoren en oarde leafhawwers,Graach nûgje wy jo út foar it Rikkersfeest 2023.Sjoch de bylage. It sil barre op 1 july.Groetnis,Bestjoer Fûgelwacht de Fjouwer Doarpen

Rikkersfeest