Op freed 14 septimber 2018 gean we wer los mei it nije kaart seizoen.
Ek dit kear begjinne we mei priiskaarten.
Elkenien is tige wolkom en kin ek lid wurde fan de kaartklup.

De kontribúsje foar it seizoen 2018-2019 is € 15,00.
Der binne 5 priiskaartjûnen, wêrop elkenien wolkom is, dus ek net leden.
De ynlis foar de priiskaartjûnen is € 3.50.