Op freed 2 desimber is der wer priiskaarten.
Dit kear, omdat it Sinteklaas is, foar elkenien in priis.

De ynlis is € 5.00 en it begjint sa as gewoanlik om 20.00 oere

Allegearre tige wolkom yn “De Lytse Fjouwere”.