Inwoners van Fryslân worden meer betrokken bij waar de overheid mee bezig is. Of het nu gaat om de toekomst van het Fries, de inrichting van het landschap of ideeën uit de mienskip. Het vandaag gelanceerde digitale platform Stim fan Fryslân wil burger en overheid dichter bij elkaar brengen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok lanceerde Stim fan Fryslân in de Statenzaal, de plek van het Friese parlement, met een eerste oproep mee te denken over de toekomst van het Fries.

De overheid is er voor de burger. Toch voelt die dat niet altijd zo. Onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (2021) laat zien dat ook Friezen zich onvoldoende betrokken voelen bij het werk van provincie en gemeenten. Dat kan en moet beter. In 2019 werd in de Friese Provinciale Staten een motie, om een digitaal raadplegingssysteem te introduceren, breed gesteund in de Staten. Het nu gelanceerde platform vloeit voort uit deze motie. Stim fan Fryslân is bedoeld om het contact tussen burger en overheid te verbeteren.

Commissaris van de Koning: “As provinsje fine wy it dan ek tige wichtich om yn oparbeidzjen mei ferskate gemeenten, Friezen mear te beheljen by ús belied en aktiviteiten. It belûken fan ús ynwenners by wat de provinsje docht giet foar ús dan ek fierder as in oprop yn ferkiezingstiid om te stimmen. By alles wat wy as provinsjale organisaasje foar de mienskip dogge, wolle wy besykje noch mear út de ynwenner fan Fryslân wei te redenearjen troch harren, as dat mooglik is, by ferskate ûnderwerpenek in digitale stim te jaan.“

Eerste vraag: toekomst van het Fries
Het nieuwe platform start met de uitnodiging aan inwoners van Fryslân actief mee te denken over de vraag hoe zij het Fries in hun eigen omgeving toekomst kunnen en willen geven. Iedereen kan tot en met 9 april dit jaar hiervoor ideeën opperen. Inwoners kunnen daarna stemmen op de ingediende ideeën. De drie ideeën die op de meeste steun kunnen rekenen onder inwoners van Fryslân, worden uitgevoerd. Dit gebeurt met financiële steun van de provincie.

De uitvraag over het Fries maakt deel uit van een proef rond het platform Stim fan Fryslân. Deze proef duurt tot juni dit jaar. In die periode zal het platform ook worden ingezet om de inwoners te raadplegen over andere onderwerpen en thema’s. De ook aan de proef deelnemende gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Heerenveen zijn bezig met het (verder) ontwikkelen van platforms voor de eigen inwoners.

Om mee te doen en voor meer informatie kunt u terecht op: stimfanfryslan.frl