De Sutelaksje, in moaie finansjele ynstruier foar jim klup! Mear as 50 doarpen yn Fryslân dogge al mei!

Wêrom meidwaan?
In moaie ynstruier foar de klupkas fan dyn feriening, organisaasje of klup!

 • 25% fan de omset foar jim klupkas
  De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De Sutelaksje biedt jim de kâns om mei in lytse ynspanning (in pear oerkes sutelje) de klupkas te spekken.
 • Bring it Fryske boek doar oan doar
  Foar it Fryske boek en foar de dielnimmende ferieningen is it in effektive wize fan gearwurkjen. Fryske boeken wurde oan ’e man brocht en de ferieningen hâlde dêr in moaie bûssint oan oer.
 • Wille foar en mei de hiele klup
  “De Sutekaksje libbet yn it doarp. It is echt in sosjaal barren sa mei de hiele klup. En it is in moai ekstraatsje foar de feriening!”
  Mear ynformaasje: https://sutelaksje.nl