Op moandei 28 febrewaris starte we wer mei de training foar de Swit&SitRin. Dochtst ek mei?? We begjinne om 19.30 oere by Doarpshûs “De Lytse Fjouwere” en we traine foar de 5 of 10 kilometer.  Gesellich mei elkoar yn kondysje komme en yn kondysje bliuwe! Wêz wolkom!!