Pak de aginda der mar wer by: snein 18 july is it wer tiid foar it *Teatsen*!

Do kinst dy opjaan oant freed 16 july 20.00 oere by Laura Margje(06-29048829) of maile nei kf-itens@live.nl.

It is in “frije” partij, dus ek *net* leden binne fan herte wolkom.