Oankommende snein 28 jannewaris is der om 10.00 oere in tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke te Itens.

Foargonger is Hessel Yntema.
It tema is: De wrâld ús went
Mei meiwurking fan de Itenser tsjerkesjongers en (as it slagget) binne der ek wer muzikanten.

Jimme binne fan herte wolkom!

Mei freonlike groetnis,

Tsjerkerie Itens Hinnaard