Beste dorpsgenoten,

Met de sponsoractie voor het dorpshuis hebben we bij jullie tot nu toe een bedrag van    € 4.600 mogen ophalen.

Wij als bestuur zijn hier zeer blij mee en zo zie je maar weer waar een kleine “mienskip” fan fjouwer doarpen grut yn is!!

Naast deze sponsoractie hebben we afgelopen jaar ook van het Rijk enkele Corona vergoedingen mogen ontvangen. Deze inkomsten gebruiken we weer voor het betalen van onze maandelijkse vaste kosten zoals huur van Café, gas/elektra/internet en radiorechten. Al deze kosten proberen we maximaal te beperken.

In de volgende Diggelfjoer zullen we jullie op hoofdlijnen op de hoogte brengen van de financiële situatie.

Dank voor jullie financiële steun en support en mocht iemand nog geld over willen maken: NL71 RABO 0349 5009 32

Bestuur Doarpshûs “De Lytse Fjouwere”