IJsclub “De Eensgezindheid” nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op donderdag 15 december 2022 om 20.00 uur in dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens.

AGENDA.

  1. Opening
  2. Verslag ledenvergadering 2021
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester en kascommissie
  5. Bestuursverkiezing
  6. Ingekomen stukken
  7. Mededelingen/nieuws vanuit het bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Jo binne tige wolkom!

Bestuur IJsclub “De Eensgezindheid”

ijsclubrien@gmail.com