Begrafenisvereniging De Twa Doarpen is opgeheven.

Per 1 januari 2020 is Begrafenisvereniging “De Twa Doarpen”, gevestigd te Rien / Lytsewierrum, opgeheven. Dit is door de algemene ledenvergadering van 30 april zo besloten.

Het bestuur heeft de leden hiervan in kennis gesteld middels de betreffende notulen en op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven.

De komende periode vindt de afwikkeling plaats. Deze is naar verwachting voor eind april afgerond.

De leden ontvangen voor half februari nader bericht.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden (zie kader rechts hieronder)

Bij overlijden adviseren wij contact op (laten) nemen met dhr. Heslinga, ook als u voor een andere bode zou willen kiezen. Heslinga is op de hoogte van de gebruiken en procedures alhier.

tel: 06 – 53 77 77 53   (24 uur per dag)    website: https://heslinga-uitvaartverzorging.nl/

Uitvaartvereniging De Twa Doarpen

Aan de leden van Uitvaartvereniging De Twa Doarpen.

Uitvaartvereniging de Twa Dorpen is opgericht in 1907, maar houdt per 1 januari 2020 op te bestaan.

In de extra ledenvergadering van 30 april 2019 is het voorstel van het bestuur besproken om onze vereniging met ingang van 1 januari 2020 op te heffen. Vervolgens is het voorstel in stemming gebracht en het is unaniem door alle aanwezige leden aangenomen. Hiermee is de opheffing per 1 januari 2020 definitief.

Het indienen van het voorstel was een moeilijke stap. De vereniging bestaat sinds 1907, veel mensen hebben zich ingezet voor de vereniging, maar de tijden zijn veranderd. Verderop staat het verslag van de ledenvergadering en daar vindt u een aantal van de argumenten op grond waarvan het bestuur het voorstel heeft ingediend.

Het opheffen heeft natuurlijk wel consequenties. Wij geven u middels deze brief al enige informatie en rond november zullen wij u weer informeren.

U bent en blijft lid t/m 31 december 2019. Tot die datum verandert er niets. U ontvangt geen contributie-nota voor 2019, over dit jaar hoeft u niets te betalen maar u behoudt wel al uw rechten. Mocht een lid overlijden dan neemt een nabestaande contact op met onze bode (Heslinga, tel. 06 5377 7753), hij is op de hoogte van alle procedures en regelt alles. De ledenkorting van € 700,– wordt door de vereniging uitgekeerd.

Na 1 januari 2020, als de vereniging is opgeheven,  neemt de nabestaande ook contact op met Heslinga. Alles blijft gelijk, alleen wordt de ledenkorting niet meer uitgekeerd.

De vereniging heeft 180 betalende leden en een vermogen van een kleine € 24.000  We zullen nog enkele (opheffings)kosten moeten betalen en mogelijk een paar keer ledenkorting moeten uitkeren. Na 1 januari zullen we het geld dat beschikbaar is terugbetalen aan de leden. Hiervoor is een staffel gemaakt die op de vergadering van 30 april is besproken (zie de notulen).

Misschien wilt u zich, omdat de ledenkorting per 1-1-2020 vervalt, elders verzekeren voor uw uitvaart. Het bestuur adviseert u dit te overwegen, maar kan over dit onderwerp geen advies geven.

Verslag Extra Ledenvergadering “De Twa Doarpen” d.d. 30-04-2019  

Aanwezig:  P. de Jong, J. Visser, A. Meinardi, P. Zaadstra, R. Postma,  W. Jelsma, P. Plantinga, A. Evenhuis en J. Jaarsma.

  1. Opening: De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering met een hartelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  1. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn inzake het opheffen van de in 1907 opgerichte vereniging per 1 januari 2020. De vergadering zwijgt en de voorzitter benoemt de argumenten:

– Uitvaarten worden heden ten dage verzorgd door professionals, i.t.t. de “burenplicht” van destijds.
– Toenemende regeldruk, bijv. AVG (wet op de privacy)
– Ledenbestand loopt terug, jongeren zijn niet meer gemotiveerd
– Kerntaak huidige situatie is slechts uitkeren van de ledenkorting
– Er is veel geld en energie nodig voor het beheren van de financiën:  Ledenadministratie, innen contributie,      lidmaatschap Federatie, kosten actuariële rapportage, bestuurskosten
– Het is moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden
– Kerntaak rest het sparen voor de ledenkorting, welke gemiddeld slechts 15% bedraagt van de werkelijke kosten voor een uitvaart.
– Na fusieoverleg met ‘De Laatste Eer’ Itens-Hennaard bleven genoemde argumenten overeind.

De vergadering stelt een aantal vragen:
was er het afgelopen jaar ook een kascommissie? Ja, zoals ieder jaar.
Hoeveel geld krijgt ieder lid na opheffing? Er wordt volgens een staffel uitgekeerd. Naarmate leden langer lid zijn geweest is de uitkering hoger. Jongeren krijgen weinig tot niets. Daarvoor heeft het lidmaatschap eerder als een verzekering gediend.
Hoeveel leden telt de vereniging? 180 betalende leden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar.
Hoeveel geld is er momenteel in kas? €24000.
Het totale bedrag kan pas aan het eind van 2019 worden vastgesteld.
Zijn alle leden benaderd? Ja, zodat een ieder zich op de hoogte weet.

Er wordt vervolgens overgegaan tot stemmen. De vergadering stemt unaniem voor opheffen van begrafenisvereniging “De Twa Doarpen” per 1 januari 2020.

  1. Aanwijzen vereffenaars: Er wordt ervoor gekozen dat het zorgvuldig afhandelen door het zittende bestuur zelf wordt uitgevoerd. A. Meinardi en A. Evenhuis zullen hierin meedenken.
  2. Rondvraag: Wat is de relatie met het college van kerkrentmeesters (voorheen de kerkvoogdij)? Geen.
  3. Sluiting: Dank voor ieders komst en wel thuis.