Wat ha wy juster in geweldige dei hân mei de Swit&SitRin 2022!

Der binne hiele moaie foto’s makke troch Immie & Watse! Tige tank der foar!
Ek alle oare frijwilligers tige tank foar it mei inoar mooglik meitsjen fan dizze bjusterbaarlike dei!

De útslagen kinne jim sjen op: https://www.mijninschrijving.nl/participantResults/listParticipantResults/506/
Alle foto’s kinne jim besjen op: https://myalbum.com/album/ZQrwFctcMV7s59

Earst Switte, dan Sitte!